OM OSS

Föreningen Lex Lotta finns för att motverka våld i nära relationer genom att:

  • Verka för att lagar är korrekt konstruerade och att straffsatserna inom detta område står i paritet till brottet
  • Förändra beteenden, rutiner, praxis och attityder hos allmänheten och myndigheter med kunskap och information
  • Verka opinionsbildande i frågor om våld i nära relation
  • Erbjuda och hålla föreläsningar inom ämnet våld i nära relation

  • Erbjuda utbildning för skolor i form av certifiering rörande skolans ansvar för barn utsatta för våld i nära relation

  • Arbeta för utvecklingen av centrum där utsatta kvinnor kan få hjälp


MÅL OCH STRATEGIER FÖR ATT MINSKA
VÅLDET I NÄRA RELATIONER

OPINION OCH PÅVERKANARBETE

Föreningen Lex Lotta grundades efter två år av intensivt opinions- och påverkansarbete på flera nivåer i samhället såsom möten med politiker, makthavare samt möten med enskilda politiska partier. Föreningen agerar även som stöd till utsatta personer där vi bland annat verkar som talespersoner för de utsatta personerna och deras anhöriga.

Idag är opinions- och påverkansarbete ett av våra viktigaste arbetsområden. Samtidigt som föreningen vill vara en röst för utsatta personer vill vi samtidigt verka för förändring av attityder, värderingar, kunskapsbyggande och lukrativ samverkan med andra viktiga aktörer inom området våld i nära relation. Föreningen är oberoende och är därmed kan föreningens representanter obehindrat uttala sig utifrån vad vi ser och hör i vårt arbete.


LAGSTIFTNING

Lex Lotta är ett unikt initiativ för förändring i lagstiftningen och för en juridisk utveckling rörande våld i nära relation. Vi vill påverka på flera områden som:

• Straffskala
• Förebyggande arbete
• Kriminalvård
• Utredning
•Samverkan mellan aktörer
•Våld i nära relation i förhållande till barns utsatthet och barnet rättigheter
•Attityder, normer och ökad kunskap inom de professioner som berörs
 
INSAMLING AV MEDEL

Föreningens arbete är helt beroende av stöd från allmänheten och näringslivet. En del av föreningens arbete är inriktat på insamling av medel genom exempelvis olika typer av samarbeten med andra aktörer.


I NÄRA RELATIONER

Föreningen Lex Lotta är referensgrupp som bidrar med kunskap, verktyg och förslag till styrande myndigheter och organisationer som verkar inom området våld i nära relation.

Föreningen bedriver nydanande projekt på flera områden som förebyggande insatser, utbildningsinsatser och utbildningspaket.

Föreningen erbjuder även föreläsningar och utbildningar.


 

MÅL OCH STRATEGIER FÖR ATT MINSKA
VÅLDET I NÄRA RELATIONER

PÅVERKANARBETE
• Attitydförändring hos myndigheter
• Säkerställa rutiner
 
LAGSTIFTNING
• Den utsattes rätt
• Den utsattes säkerhet
• Samverkan mellan myndigheter
• Straffskala
 
INSAMLING
• Företag
• Privatpersoner
 
OPINIONSBILDNING
• Hög kunskap hos opinionsbildare om våld

I NÄRA RELATIONER
• Lex Lotta-stiftelsen som referens inom ämne
 
LOTTA RUDHOLM-CENTER
• Utsatta kvinnor i andra länder
• Start i Sydafrika
 
KUNSKAPSBYGGANDE
• Utbildning, dialog och rådgivning till

UTBILDNINGSINSTANSER OCH MYNDIGHETER
• Lex Lotta-certifiering
 

FÖRENINGENS GRUNDPELARE

JÄMSTÄLLDHET
Kön, etnicitet eller ålder ska inte vara upphov till särbehandling eller ses som förmildrande omständigheter vid brott eller kränkningar.
 
TRYGGHET
Alla har rätt att känna sig trygga i sitt hem. Vi ska ha ett samhälle där psykiskt eller fysiskt våld inte på något sätt accepteras eller ses förmildrande under vissa omständigheter.
 
DEN UTSATTES RÄTT
Den utsattes upplevelse och behov ska alltid vara utgångspunkten för myndigheter i hur den utsatte bemöts. Generella attityder, fördomar och godtycke får inte på något sätt påverka hur utsatta behandlas eller hur myndigheter agerar.

STIFTELSENS GRUNDPELARE

JÄMSTÄLLDHET
Kön, etnicitet eller ålder ska inte vara upphov till särbehandling eller ses som förmildrande omständigheter vid brott eller kränkningar.
 
TRYGGHET
Alla har rätt att känna sig trygga i sitt hem. Vi ska ha ett samhälle där psykiskt eller fysiskt våld inte på något sätt accepteras eller ses förmildrande under vissa omständigheter.
 
DEN UTSATTES RÄTT
Den utsattes upplevelse och behov ska alltid vara utgångspunkten för myndigheter i hur den utsatte bemöts. Generella attityder, fördomar och godtycke får inte på något sätt påverka hur utsatta behandlas eller hur myndigheter agerar.

KANSLI

Maria Hallenius Henrysson

Grundare och styrelseledamot.

Maria Hallenius Henrysson har åtta års erfarenhet av bistånd, ledarskap, målstyrning, utvärderingar, internationellt krisarbete och projektuppbyggnad samt rådgivning. Maria är expert på psykosocial support i utvecklingsländer. Maria har sin största erfarenhet från Västafrika och södra EU. Maria är debattör, feminist och rättighetsaktivist och en aktiv röst för kvinnors rättigheter.
Idag erbjuder Maria föreläsningar på högskolor, och universitet sedan 2011 och gör utvärderingar, konsultation, utbildningar, handledning inom olika branscher och områden. Maria har sin akademiska bakgrund i socialt arbete och mänskliga rättigheter samt utbildning inom SIDA. 
Maria har även lång erfarenhet av ledarskap och konsultuppdrag inom skolhälsovård, HVB, sjukvård och internationella verksamheter. Maria är grundare till initiativet Lex Lotta och står bakom opinionsarbetet kring Lottas fall och har medverkat i en rad medier kring frågan mäns våld mot kvinnor.

Kontakt: Info@lexlotta.se

+46 708 42 03 49

Erik Moser

Grundare och styrelseledamot.

Jurist som för närvarande fullgör tingstjänstgöring. Erik har särskild kunskap om terapeutisk juridik vilket är ämnet som ligger till grund för delar av Lex-Lotta Lagen samt kvinnocentret. Området handlar om att inte enbart öka rättssäkerheten i rättsprocesser utan att även se till att de brottsutsatta har fortsatt förtroende för rättssystemet och att en process inte medför negativa terapeutiska effekter på den brottsutsatta.

Kontakt: Samarbeten@lexlotta.se

Anna Hultengård

Kansliledamot och föreläsare.

Juriststudenten Anna Hultengård erbjuder föreläsningar och utbildningar ur ett juridiskt perspektiv inom områdena våld i nära relation och mänskliga rättigheter. Anna har erfarenhet av frågeställningar som rör kvinnors rättigheter ur ett EU-rättsligt perspektiv genom att bland annat leda workshops rörande ämnen som bekämpning av våld mot kvinnor. Anna arbetar aktivt för opinionsbildning och utbildning rörande upprätthållandet och utvecklingen av mänskliga rättigheter.

Kontakt: Info@lexlotta.se

Policy
Enligt policy kommer alla kontakter som görs med oss eller våra samarbetspartners i syfte att trakassera, förtala eller på andra sätt skada vår verksamhet utan undantag att polisanmälas och följas upp med rättsliga åtgärder.

 

info@lexlotta.se 
Telefon: 0046708420349

swish: 1233645215
bankgiro: 5172-8145